ABOUT SUKRITA

นิวหมั่นพัฒนาความรู้ ลงทุนอัพเดทเทคนิคใหม่อยู่เสมอ  

และนิวใช้ความรักไม่ว่าจะต่อตัวเอง สิ่งรอบตัว พระเจ้า และต่อลูกค้า ในการทำงาน

เชื่อว่าหากเรานำทางด้วยความรัก ผลลัพธ์จะดีเพราะเราทำมาจากความตั้งใจ :)

" Everything guiding by love ... "